راهنمای سامانه مدیریت همایش ها ، یوکانف

نوع سند ویدیو مخاطب مدت زمان پخش
راهنماي ايجاد همايش مدير همايش 12:44 دقیقه
راهنماي ايجاد همايش در زبان انگليسي مدير همايش 5:54 دقیقه
راهنماي کنترل دبيرخانه مدير همايش 13:35 دقیقه
راهنماي تنظيمات پرداخت مدير همايش 3:54 دقیقه
راهنماي داوري مقالات مدير همايش 4:1 دقیقه
راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله توسط پژوهشگر پژوهشگر 12:30 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
راهنمای درج مطالب ومحتوا به زبان فارسی مدير همايش 31:20 دقیقه
راهنمای درج مطالب و محتوا در زبان انگلیسی مدير همايش 22:17 دقیقه
راهنمای مدیریت صفحات در زبان فارسی مدير همايش 15:5 دقیقه
راهنمای مدیریت صفحات در زبان انگلیسی مدير همايش 14:49 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
راهنمای چگونه یک همایش در زبان انگلیسی ایجاد کنیم دبيرخانه 5:54 دقیقه
راهنمای مروری بر فرآیند داوری مقالات دبيرخانه 4:1 دقیقه
راهنمای جستجو در میان مقالات دبیرخانه 5:30 دقیقه
راهنمای تیکت ها دبیرخانه 14:10 دقیقه
راهنمای ارسال پیام و پیام سیستمی دبیرخانه 16:00 دقیقه
راهنمای صدورگواهی حضور/کارت ورود به جلسه دبیرخانه 3:15 دقیقه
راهنمای تنظیمات پرداخت دبیرخانه 3:54 دقیقه
راهنمای نحوه ایجاد گزینه جانبی دبیرخانه 5:17 دقیقه
راهنمای سطح های دسترسی در سامانه دبیرخانه 6:26 دقیقه
راهنمای کنترل دبیرخانه دبیرخانه 13:35 دقیقه
راهنمای گزارش تراکنش بانک گزینه های جانبی دبیرخانه 1:30 دقیقه
راهنمای تنظیمات کلی دبیرخانه 9:18 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
راهنمای پنل اسلاید شو دبيرخانه 5:41 دقیقه
راهنمای پنل لوگوی متحرک دبيرخانه 5:43 دقیقه
راهنمای تنظیمات کلی و تنظیمات قالب دبيرخانه 12:16 دقیقه
راهنمای پنل حامیان همایش دبيرخانه 7:50 دقیقه
راهنمای موقعیت ها در مدیریت پنل دبيرخانه 1:55 دقیقه
راهنمای منو در مدیریت پنل ها به زبان انگلیسی دبيرخانه 3:43 دقیقه
راهنمای پنل متن آزاد دببرخانه 20:33 دقیقه
راهنمای پنل چندبرگی دبيرخانه 4:34 دقیقه
راهنمای پنل آخرین عناوین دبيرخانه 2:35 دقیقه
راهنمای پنل آخرین محتوا دبيرخانه 6:9 دقیقه
راهنمای پنل کمیته علمی و کمیته اجرایی دبيرخانه 16:1 دقیقه
راهنمای مدیریت پنل تماس با دبیرخانه دبيرخانه 9:26 دقیقه
راهنمای پنل تاریخ های مهم دبيرخانه 5:44 دقیقه
راهنمای مدیریت پنل متن متحرک دبيرخانه 4:18 دقیقه
راهنمای منو در مدیریت پنل ها به زبان فارسی دبيرخانه 18:23 دقیقه
راهنمای مدیریت پنل وب گذر دبيرخانه 11:16 دقیقه
راهنمای مدیریت پنل بنر و پوستر دبيرخانه 8:25 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله توسط پژوهشگر پژوهشگران 12:30 دقیقه
راهنمای انتخاب گزینه جانبی توسط کاربر پژوهشگران 5:2 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
راهنمای مروری بر فرایند داوری مقالات مدیر همایش 4:1 دقیقه
راهنمای تنظیمات کلی و ایجاد همایش در زبان انگلیسی مدیر همایش 5:54 دقیقه
راهنمای چگونه یک پرتال ایجاد کنیم مدیر همایش 3:8 دقیقه
راهنمای تیکت ها مدیر همایش 14:9 دقیقه
راهنمای ارسال پیام و پیام سیستمی مدیر همایش 16:0 دقیقه
راهنمای تنظیمات کلی و تنظیمات قالب مدیر همایش 12:16 دقیقه
راهنمای سطح دسترسی مدیر سامانه مدیر همایش 4:27 دقیقه
راهنمای ایجاد همایش جدید مدیر همایش 12:44 دقیقه
راهنمای تنظیمات کلی مدیر همایش 9:18 دقیقه